A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา นำโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ประมาณ 90 คน ณ โรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่า รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกล่าวชื่นชมและรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ได้รับโอกาสดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ รวมถึงพัฒนายกระดับกลไกเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการทุจริตในสังคมภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”
.
การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการบรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทและองค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม การทบทวนต้นทุนแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่โดดเด่นและยั่งยืนจากองค์กรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social media สู่การสร้างแบรนด์ (Brand) โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรมคือ เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้ารับการอบรม และเกิดการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม