A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

จากการอบรมโค้ชแม่ไก่รุ่นที่ 1 กว่า 70 คน จาก 4 ภูมิภาค และนำไปประยุกต์ใช้ขยายผลกับคุณครู เกิดลูกไก่ 587 คน และประยุกต์ใช้กับการประเมินรับรองโรงเรียนคุณธรรมของตนเองและโรงเรียนเครือข่าย เป็นชุมชนการเรียนรู้ จึงได้จัดเวทีถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30-21.45 น.ผ่านระบบออนไลน์ 

 

เพื่อร่วมกันสะท้อนให้เห็นความสำคัญของ ครูโค้ช สู่เรื่องเล่า เร้าพลัง ให้ได้เล่าขาน เชิงประจักษ์ ปรับบทบาทจากการ นิเทศก์ เพื่อเข้าไปสั่งและประเมิน เปลี่ยนเป็น โค้ช โอบอุ้ม สนับสนุน เสมือน Partner ขยายไปสู่ห้องเรียนบทบาทครูในโรงเรียนจึงเปลี่ยนไป เกิด Co-Operative สู่ Active Learning ที่มีครูโค้ช คอยรับฟัง ก่อเกิด Student Cente
.
จึงวางแผน ขับเคลื่อนต่อเนื่อง เสริมพลังแม่ไก่ และเตรียมพัฒนารุ่นที่ 2 พร้อมท้าทายครูโค้ช ออกแบบงานขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน สร้างระบบนิเวศน์ (ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก) เชื่อมโยงโรงเรียนและพ่อแม่ใช้พลังบวก บ้านต้องรับรู้และต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่21