6 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

ร่วมกับศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ และนางจารุวรรณ ชาญเดช ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม (กองทุนเวลาเพื่อสังคม) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงจิตอาสาและด้านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 17 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

บันทึกข้อตกลง (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานจิตอาสาของประเทศไทย โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในระดับองค์กรและระดับปัจเจกชนได้เข้าร่วมกันทำดีเพื่อผู้อื่นและสังคม อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันสนับสนุน ศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาเครดิตสังคม (Social credit) ในการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและการทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การออกแบบ การนำไปทดลองใช้ การนำไปปรับใช้จริง และการพัฒนาปรับปรุงในภาคีเครือข่าย
.
ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การพัฒนาระบบจิตอาสาเป็นการจัดทำระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น Moral Touch ของศูนย์คุณธรรม ในการเป็นแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการ ให้แก่กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อผู้อื่น สังคม และส่งผลสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม