A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ร่วมติดตามการดำเนินงาน"โครงการศึกษาและทดลองดำเนินงานระบบเครดิตสังคม" กับคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณ บ้านทางสาย บ้านม้าร้อง และบ้านฝ่ายท่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวันแรก ร่วมพูดคุยกับสภาผู้นำชุมชนบ้านทางสาย และวันที่สอง ร่วมพูดคุยกับสภาผู้นำชุมชนบ้านม้าร้อง และบ้านฝ่ายท่า

 

กระบวนการทั้งสองวันเริ่มจาก นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยและ รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ หัวหน้าทีมวิจัย เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาผู้นำชุมชนถึงระบบกลไกต่าง ๆ อันเป็นแบบแผนพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติของชุมชน การพัฒนาธรรมนูญชุมชน รวมทั้งกลไกส่งเสริมความดีแบบต่างๆ เช่น สมุดบันทึกความดี

 

ผลจากการร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการครั้งนี้ ทำให้เข้าใจถึงระบบกลไกในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาระบบเครดิตทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยต่อไป

 

โดยการพัฒนากลไกเครดิตทางสังคมเป็นโครงการหนึ่งที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ(Big rock) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ภาพและข่าวโดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย