ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย นำโดย ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม" ขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ประมาณ 80 คน 

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกล่าวชื่นชม และรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้รับโอกาสดำเนินงานร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ รวมถึงพัฒนายกระดับกลไกเครือข่ายในจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนการทุจริตในสังคมต่อไป
.
การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการบรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเสวนาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมจากองค์กรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การทบทวนต้นทุนคุณธรรมของตนเองและองค์กรตนเอง การสอนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรม คือ เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายที่เข้ารับการอบรม เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาคุณธรรมของบุคคลและองค์กร นำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม