31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสารสนเทศ และนางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน เข้าพบ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
.
นายภุชพงค์ โนดไธสง กล่าวว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตั้งขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บริการด้านความรู้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนในชุมชนทุกกลุ่ม โดย สดช. ยินดีร่วมส่งเสริมสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลด้านคุณธรรม ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี การเผยแพร่หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม การถ่ายทอดบทเรียนด้านคุณธรรมออนไลน์ เครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (Happy Moral Index : HMI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เกมส่งเสริมคุณธรรม (Moral Play) ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชันในรูปแบบเกม 3 มิติ และ Moral Touch แอปพลิเคชันที่ให้บริการข้อมูลคุณธรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิดีโอ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) ให้กับศูนย์ดิจิทัลชุมชนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืนและความเข้มแข็งของชุมชนได้สัมผัสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับสังคมคุณธรรมยุคดิจิทัล

 


ข้อมูลเพิ่มเติม www.moralcenter.or.th
เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ