ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรต้นแบบสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน ประมาณ 70 คน 

 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับกลไกเครือข่ายในจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมและเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการทุจริตในสังคม (Whistle Blower) รวมถึงพัฒนาองค์กรต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ขยายผลได้ ผ่านการบรรยายให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบ/บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม การทบทวนต้นทุนคุณธรรมขององค์กรตนเอง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media สู่การสร้างแบรนด์ (Brand) ทางสังคม และการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกเป็นวิทยากรแนะนำ/นำชมแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และการฝึกถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ โดยเกิดผลสำเร็จจากการอบรมคือ ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนัก ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณธรรมของบุคคลและองค์กร เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายที่เข้ารับการอบรม และเกิดการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ