2000 1550 1691 1743 1099 1582 1292 1115 1841 1557 1356 1254 1192 1381 1677 1175 1602 1019 1303 1375 1298 1509 1045 1878 1601 1258 1077 1814 1444 1031 1581 1233 1124 1150 1798 1579 1490 1750 1860 1959 1900 1442 1511 1925 1281 1193 1044 1364 1243 1583 1570 1433 1649 1972 1665 1303 1925 1624 1180 1999 1740 1072 1175 1261 1367 1714 1721 1441 1176 1039 1160 1976 1654 1915 1842 1747 1830 1924 1173 1550 1121 1266 1090 1087 1334 1542 1645 1186 1019 1613 1865 1148 1585 1454 1986 1501 1257 1188 1076 ศคธ. ร่วมกับ 8 เครือข่ายสุราษฎร์ฯ เตรียมจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 - moralcenter

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

 

จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ 8 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 150 คน
.
โดยมีนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งได้กล่าวเปิดการประชุมและให้กำลังใจผู้แทนภาคีเครือข่ายว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเครือข่ายร่วมสร้างคนดี พฤติกรรมดี สังคมที่ดี ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแต่ความดีงามอยู่ในทุกพื้นที่ โดยทางจังหวัดจะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ 8 เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ระดมความเห็นร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 เนื้อหาข้อมูลวิชาการ การถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “3 ปีชาวสุราษฎร์ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” องค์กรขยายผล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่อง และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมฯ โดยมีกำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมฯ ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย A-D โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี : เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”
.
ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องราวของคุณธรรมเพราะว่าแต่ละเครือข่ายเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่า และพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมไปในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเครือข่ายสุราษฎร์ธานีต้องการให้มีศูนย์ประสานงานการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ทำให้เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาต่อยอด และพร้อมที่จะร่วมกันนำมติสมัชชาคุณธรรมผลักดันเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป จึงขอขอบคุณเครือข่ายทุกท่านเป็นอย่างมาก
.
ทั้งนี้ 8 ครือข่ายสุราษฎร์ธานี มีความยินดีและพร้อมบูรณาการความร่วมมือ ทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ การจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมงาน อาหารและเครื่องดื่มภายในงาน ซึ่งถือเป็นการเกื้อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีพลังในภาพรวมของเครือข่ายและจังหวัด มุ่งสู่คุณธรรมเป้าหมายร่วม “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม กระจายสู่วงกว้างในระดับจังหวัดและระดับสังคมต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี