A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/06-05-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงรายปีที่ 3

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายทั้ง 13 เครือข่ายคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 180 คน/รูป และได้รับเกียรติจากนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวให้กำลังใจเครือข่ายว่า “เครือข่ายที่มารวมพลังกันในวันนี้ต่างมองเห็นความงามและคุณค่าของจังหวัดเชียงราย สิ่งที่ทุกท่านนำมาแลกเปลี่ยนถือเป็นความงามและคุณค่า เป็นสิ่งที่เราจะร่วมกันทำให้สำเร็จเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ทุกเครือข่ายจะมาผนึกกำลังร่วมก้าวเดินต่อไป”


การจัดประชุมในวันนี้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมพิจารณารูปแบบเนื้อหาการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 3 เป็นการระดมสมองภาคีเครือข่ายคุณธรรมเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “3 ปีชาวเชียงรายได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” และร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเข้าสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมฯ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “3 ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย : ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใส่ใจส่วนรวม” โดยเครือข่ายต่างพร้อมบูรณาการความร่วมมือ ยินดีร่วมกันผนึกกำลังทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม สนับสนุนชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มภายในงานเป็นอย่างดี นับเป็นภาพความร่วมมือที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีพลังของจังหวัดคุณธรรมเชียงราย พร้อมผลักดันให้เรื่องคุณธรรมเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดที่เกิดความต่อเนื่องยั่งยืนสืบไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย


{gallery}/News-PR-2565/06-05-65{/gallery}