5 ตุลาคม 2561 นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม   รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ  อาจารย์เกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ Next Gov กระทรวงสาธารณสุข และทีมงาน โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

กล่าวถึงภารกิจของศูนย์คุณธรรม และแนวทางการทำงาน  4 ข้อ  คือ 1.แนวทางการพัฒนาระดับบุคคล  2. แนวทางการพัฒนาระดับสังคมที่ใกล้ชิด  3. แนวทางการพัฒนาระดับปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ (Mesosystem) ด้วยระบบยุทธศาสตร์ และการใช้สื่อ  4. แนวทางการพัฒนาระดับสังคมนโยบาย (ท้องถิ่น,ประเทศ) Macrosystem   ในวันที่  5 ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 16   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการบูรณาการข้อมูลของทุกส่วนงานภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เกิดการใช้งานระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาองค์กรภาครัฐเข้าสู่ Thailand 4.0

 

Next Gov 5.10.18 181005 0021 Next Gov 5.10.18 181005 0023
   
Next Gov 5.10.18 181005 0012 Next Gov 5.10.18 181005 0013
   
Next Gov 5.10.18 181005 0014 Next Gov 5.10.18 181005 0007
   
Next Gov 5.10.18 181005 0034 Next Gov 5.10.18 181005 0036
   
Next Gov 5.10.18 181005 0037 Next Gov 5.10.18 181005 0024