A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/31-03-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001
31 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม (กลุ่มภาคใต้) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) โดยมีผู้แทนเครือข่ายทางสังคมจาก 4 จังหวัดภาคใต้

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และพังงา ณ ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 50 คน
.
โดยได้รับเกียรติจาก นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นผู้แทนแกนนำเครือข่าย จาก 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นจังหวัดที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม ที่จะได้มาเรียนรู้หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนจากจังหวัด องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่ดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมให้กับจังหวัดอื่นได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์คุณธรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมเข้ามาเสริมหนุนการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงนำเครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
ด้าน นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้ผู้แทนองค์กรเครือข่ายทางสังคมจาก 4 จังหวัดภาคใต้ ได้เกิดความเข้าใจถึงทิศทางเชิงนโยบายการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม แนวทางและกระบวนการ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในช่วงที่ผ่านมา
.
การประชุมครั้งนี้ ได้รับฟังการบรรยายทิศทางเชิงนโยบาย และความคาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึง 10 หมุดหมายของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ 3 ปี อาทิ กลไกการขับเคลื่อน การให้ความสำคัญต่อเครือข่ายทางสังคม การถอดบทเรียน การประเมินผล การยกย่องเชิดชู รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในจังหวัด เป็นต้น และได้เน้นย้ำให้แกนนำเครือข่ายผู้เข้าร่วมประชุมนำความมุ่งหวังและองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและปฏิบัติ เพื่อช่วยกันขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และสังคมไทยจะมีวิถีชีวิตแห่งคุณธรรมอย่างยั่งยืน
.
ต่อด้วยการบรรยายหลักคิด กระบวนการ และปัจจัยผลสำเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี 2558-2565 (ภาคใต้) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ที่ได้กล่าวถึง วิธีการขับเคลื่อน การเรียนรู้เครื่องมือสำคัญในการสร้างเมืองคุณธรรม (Moral City) โดยมุ่งขับเคลื่อนให้คนในเมืองเป็นคนมีคุณภาพ มีความสุข และมีคุณธรรม ด้วยการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย สร้างระบบนิเวศน์คุณธรรม รวมพลังให้เกิดความเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายที่มีพลังเคลื่อนทั้งเมือง ตามกระบวนการ 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) รวมคนก่อการดี (2) ค้นหาความจริงของพื้นที่ (3) เชื่อมโยงประสานพลัง (4) พัฒนากลไกขับเคลื่อน (5) ตั้งเป้าหมาย คุณธรรมร่วมระดับจังหวัด (6) ลงมือทำตามแผน (7) พัฒนาเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน เป็นการยกระดับการพัฒนา และ (8) การขยายผล สร้าง Model ตัวแบบ สร้างข่ายขยายผล และพัฒนาเป็นกองทุน
.
นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมทั้ง 3 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ (1) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการกลไกเครือข่ายทางสังคม โดย นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เครือข่ายประชาสังคม ชุมชน โดย นายปวัน พรหมพิทักษ์ อดีตพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและสงขลา และ (3) เครือข่ายองค์กรธุรกิจส่งเสริมคุณธรรม โดย นายนันทพล วิชัยดิษฐ รองประธานศูนย์ CSR จังหวัดราชบุรี
.
ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ต้นทุน / ความพร้อม ตามกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละจังหวัด และวางแผนเตรียมการ / แผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปี 2566 ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอต้นทุน ความพร้อม และแผนความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละจังหวัดในปี 2565 และปีต่อไป สำหรับช่วงท้ายของการประชุมได้เชิญผู้แทนจาก 4 จังหวัด กล่าวสรุปและความประทับใจจากการประชุมฯ และได้รับเกียรติจากนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/31-03-65{/gallery}