30 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยหารือความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้อธิบายถึงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่มีการดำเนินการใน 2 รูปแบบคือ 1. การพัฒนาองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ 2. การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม ที่พัฒนาโดยศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรที่พัฒนาใน 3 มิติ คือ ระบบ/กลไก ปฏิบัติการและผลลัพธ์ โดยกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมทั้ง 2 รูปแบบนี้มีกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมเป็นจุดเชื่อมต่อโดยจะเข้าไปทานซ้ำ ระบบ/กลไก ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ รวมทั้งการบริหารจัดการขององค์กรที่มีการประเมินตนเองว่าเป็นองค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ

 

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ให้ภาพรวมของงาน สรพ.ว่าเป็นการรับรองคุณภาพของระบบและกระบวนการของสถานพยาบาล โดยกระบวนการรับรองเป็นการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ 1. มาตรฐาน (Standard/ Criteria) 2. องค์กร (Organization) ที่บริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน 3. หลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมินที่มีมาตรฐาน และในส่วนของการลงเยี่ยมของผู้ตรวจประเมิน ทาง สรพ. ใช้หลัก 3 C คือ 1. Criteria (มาตรฐาน) 2. Context (บริบท) 3. Core value (ค่านิยมหลัก) โดยงานรับรองคุณภาพกับคุณธรรมมีจุดเชื่อมต่อกันคือ คุณธรรมคือสิ่งที่กำหนดให้ทำหรือไม่ทำอะไร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของงานและการทำงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมก็คือการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับบริการ

 

ผลสรุปของการหารือในวันนี้คือ ทาง สรพ.จะร่วมเป็นองค์กรนำร่องในฐานะองค์กรรับรองในการช่วยพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยจะมีการนัดหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายน 2565

 


ภาพและข่าว: กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย