A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/24-03-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

23 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม

เพื่อขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นองค์กรคุณธรรม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM และการจัดอบรมจริง ณ ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีบุคลากร สป.อว. เข้าร่วมการอบรมประมาณ 50 คน
.
โดยมี ดร.ภาสกร เหมกรณ์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงาน รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นองค์กรคุณธรรม
.
ในการนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมโดยใช้พลังบวก ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ทุนชีวิต/ทักษะรู้คิดและจิตสำนึก การสร้างและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดดี ทำดี และส่งต่อความดีเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านคุณธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร การนำหลักการทำงานแบบ Honey Bee Model ไปใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน รวมถึงการนำเครื่องมือมาตรฐานด้านคุณธรรมมาใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
.
จากนั้น นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมบรรยายเรื่อง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ พร้อมจัดกิจกรรม workshop "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" โดยคณะทำงาน สป.อว. จะนำข้อมูล รูปแบบวิธีการและกระบวนการที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปดำเนินงานและขยายผลต่อไป

 


ภาพและข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/24-03-65{/gallery}