A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/16-03-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001
15 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี จัดโครงการพัฒนากระบวนการให้ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้านในแหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรภาคีต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่สนใจ

บูรณาการพัฒนานวัตกรรมศาสตร์พระราชา จาก 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ พร้อมกับการเชื่อมโยง Sustainable Development Goals เป้าหมายความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ณ โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล) และศูนย์การเรียนรู้ ภูกระเหรี่ยง จังหวัดนครนายก
.
โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา เป็นหลักสูตรอบรมแบบไฮบริด ออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟ 2 วัน และลงพื้นที่ทำกิจกรรม 1 วัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม” สู่นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมทัพหลักสูตรคุณธรรม โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี อัดแน่นความรู้กับกิจกรรมเวิร์กชอปการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วย Board Game โดย อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร พร้อม commentator ที่จะร่วมกันปั้นสุดยอดวิทยากรวิถีใหม่ยุค 5G สู่เวทีระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมอบรมออนไลน์ สำหรับวิทยากรคุณธรรม รุ่นที่ 2 ซึ่งได้จัดไปเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา
.
สำหรับกิจกรรมลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการ สำหรับวิทยากรผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 นี้ จะได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ต่อยอดโมเดลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูกระเหรี่ยง และ โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนขุนด่านปราการชล) พร้อมการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน มาแลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้เพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ว่า “เป็นการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งคาดหวังว่าวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้าน จะสามารถเข้าใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรมให้ความรู้ และสามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่เป็นคุณธรรมหลักพื้นฐานของการสร้างคนดีเพื่อสังคมดี และขยายผลเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม”
.
ด้าน ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรอบรมวิทยากรคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่บูรณาการความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ และการถอดรหัสศาสตร์พระราชา จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่มีอยู่กว่า 4,800 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักปฏิบัติ และการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี นับว่า เป็นหลักสูตรการก้าวอย่างมีหลักการ ประกอบด้วยองค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UNSDGs ตามนโยบายที่สหประชาชาติได้วางหลักเกณฑ์ไว้ที่ทุกประเทศต้องดำเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย”
.
สำหรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจด้วย “การลงมือทำ” โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาศัยหลักภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนหลักการเดินทางสายกลาง ความสมเหตุสมผล และความรอบคอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal สำหรับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป{gallery}/News-PR-2565/16-03-65{/gallery}