ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดแพร่ จัดอบรมวิทยากรแกนนำการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565) ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 โดยมี ผู้แทนเครือข่ายทางสังคมจาก 7 จังหวัดภาคเหนือ

 

ที่แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน ลำปาง กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และเชียงราย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนครา แอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
.
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิติยา พงษ์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้งกล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ ยากที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ง่าย และต้องอาศัยใจ ใช้ความพยายามที่จะทำให้คนทั่วไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม การอบรมครั้งนี้ถือเป็นช่วงที่ดีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจังหวัดแพร่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม 150 แห่ง ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน การศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดการรวมพลัง และการมีส่วนร่วมในการทำงานให้เกิดความสำเร็จภายในจังหวัด
.
การอบรมวันแรก : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเชิงนโยบายและความคาดหวังการขับเคลื่อนและขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” โดยกล่าวถึง การส่งเสริมคุณธรรมที่จะร่วมขับเคลื่อนให้เกิดเป็นจังหวัดคุณธรรมได้นั้น ควรเริ่มจากผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ โดยปฏิบัติจนเป็นพฤตินิสัย เน้นส่งเสริมพลังบวกซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แต่ละบ้าน เป็นบ้านที่น่าอยู่ ขยายสู่ชุมชน สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
.
ภายในงาน ยังมีการเสวนาหลักคิดกระบวนการและปัจจัยผลสำเร็จจากบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี 2559 – 2565 ภาคเหนือ โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร และ ผศ.ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมโดยเฉพาะในภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม
.
วันที่สอง : มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด เพื่อระดมความเห็นร่วมกัน พร้อมกับวางแผนเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปี 2566
.
ขณะที่ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมให้สำเร็จต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจรวบรวมทุนความดี และสถานการณ์คุณธรรม 2.พัฒนาแกนนำ 3. ทบทวนเป้าหมายและอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด 4. ทบทวนกลไก ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 6. จัดตลาดนัดคุณธรรม/สมัชชาคุณธรรม 7. ส่งเสริมระบบ Social Credit 8. สื่อสารรณรงค์ทุกช่องทาง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์คุณธรรม ร่วมให้กำลังใจต่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
.
สำหรับช่วงท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมฯ พร้อมทั้งกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้รู้จักการวางแผน คิดวิเคราะห์ต้นทุนที่มีอยู่ของแต่ละจังหวัด และยังได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจากจังหวัดนำร่อง ซึ่งมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จมาแล้ว อย่างจังหวัดเชียงราย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดราชบุรี ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับวันนี้จะเป็นแนวทางต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปี 2566 ได้ต่อไป