A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

11 มีนาคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยหารือความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและคณะผู้บริหาร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้อธิบายถึงแนวคิดหลักของการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมว่า ประกอบไปด้วยหลักสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry : AI) และการใช้พลังบวก โดยมีบทบาททานซ้ำกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมใน 3 ระดับคือ ระบบ/กลไก ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการ โดยเน้นความสมัครใจ

 

น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ได้ให้ภาพกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมที่จะทดลองดำเนินการร่วมกับองค์กรนำร่องว่า ประกอบไปด้วยกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ คือ 1. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่เน้นการประเมินตนเอง 2. การลงพื้นที่เยี่ยมประเมิน 3. การวิเคราะห์ผลเพื่อยกย่องเชิดชู

 

ผลจากการหารือในวันนี้คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งร่วมเป็นองค์กรนำร่องพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จะต่อยอดงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยร่วมเป็นองค์กรนำร่องนำกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป


ภาพและข่าว: กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย