28 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมกับ นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายวัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

 

โครงการประมงคุณธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมในองค์กรและพี่น้องชาวประมง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจุมพล เด่นเมฆา และนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ องค์การสะพานปลา กรุงเทพมหานคร
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจของศูนย์คุณธรรม คือการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ซึ่งศูนย์คุณธรรมทำงานผ่านภาคีเครือข่ายทั้ง 6 ภาคส่วน โดยองค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่เราทำงานร่วมกันมาโดยตลอด และมีความต้องการที่จะพัฒนา ยกระดับองค์กรให้นำไปสู่มาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยความร่วมมือครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม วางแนวทางการยกระดับองค์กรคุณธรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณธรรม ด้วยการถ่ายทอดวิชาการหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านคุณธรรม แนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร อสป. รวมถึงพี่น้องชาวประมงและเครือข่ายของ อสป. ในการพัฒนายกระดับคุณธรรม, ให้การส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ วิทยากร เพื่อให้ความรู้ วิธีการแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานคุณธรรมให้กับเครือข่ายประมงของ อสป., ให้การส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ ศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน และการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับระบบคุณธรรมของบุคลากรใน อสป. นอกจานี้ ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณธรรมแก่บุคลากร ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวประมงและกลุ่มเป้าหมายเครือข่าย
.
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลง (MOU) มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณธรรมในองค์กการสะพานปลา ที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ จากจิตสำนึก พฤติกรรมที่ดีไปสู่สังคมภายนอกองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ โดยการกำหนดนโยบายแผนและกระบวนการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และประกาศในการเป็นองค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินองค์กรคุณธรรม ที่สามารถเป็นต้นแบบ ให้กับอาชีพการทำประมงด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล สัตว์น้ำแบบยั่งยืน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม