750
     วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ๒๐๐ ชั้น ๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุธน นิคมเขต รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม กล่าวว่าการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อน ๔ คุณธรรม โดยให้ทุกคนเริ่มต้นที่ตนเองก่อนและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสร้างสมอ.ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป    


     ทั้งนี้นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวต่อผู้เข้ารับการอบรมว่า การมาร่วมกันวันนี้เป็นการมาร่วมขับเคลื่อนให้ สมอ.เป็นองค์กรคุณธรรม มุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและมีความสามารถที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  โดยให้หลักคิดเรื่องความเข้าใจในคุณธรรม ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มุ่งเน้นการใช้หลักคุณธรรมนำการพัฒนา และสร้างความเข้าใจในความหมายและหลักคิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยย้ำว่าองค์กรคุณธรรมคือองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม และได้ให้ข้อคิดว่าการเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ได้หมายถึงองค์กรนั้นๆ จะไม่มีปัญหาด้านคุณธรรม แต่การเป็นองค์กรคุณธรรมจะส่งผลให้มีระบบและสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข ช่วยกันคลี่คลายและหาทางป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก และได้ทำกระบวนการค้นหาความสุขร่วมของสมอ.โดยให้ทุกคนระดมความเห็นว่าความสุขร่วมขององค์กรคืออะไร ระหว่างการอบรมได้ฉายภาพวิดีทัศน์ให้เห็นตัวอย่างรูปธรรมองค์กรคุณธรรมที่เป็นต้นแบบ เช่น  องค์กรซื่อตรง : กรมควบคุมประพฤติ,  เศรษฐกิจพอเพียงในโรงงาน (บริษัทบาธรูมดีไซน์) และธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย เป็นต้น


     ผลการอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นความสุขร่วมขององค์กร โดยสมอ.มองความสุขร่วมในองค์กรคือ การทำงานเป็น Team work  มีความสามัคคี วินัย ร่วมแรงร่วมใจกันและช่วยเหลือกัน คนในองค์กรต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีน้ำใจ  มีความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว ยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอก และได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่จะร่วมกันทำคือ การร่วมทำกิจกรรมภายนอกองค์กร การรับประทานอาหารร่วมกัน ทำกิจกรรมพี่สอนน้อง และกิจกรรม ๕ ส. เป็นต้น การอบรมครั้งนี้ได้ทำให้บุคลากรในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นภาพการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 

178834 DSC06720
   
S 13017186 S 13017208