วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ณ ห้องประชุมท่าวัง 1 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 52 คน
.
การอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้ดำเนินโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแบบบูรณาการ ในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน โดยมี นายอิทธิพร วันดี วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม นำกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไก ทำให้คณะทำงานเกิดพลังมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบกลไกสู่การเปลี่ยนแปลง ให้เกิดความเข้มแข็งในคณะทำงานฯ และแกนนำการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมของเมืองคนดี พร้อมติดอาวุธการเสริมพลังใจต่อการทำงานด้านคุณธรรมด้วยพลังแห่งความดีและจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยมีเป้าหมายขยายผลแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมไปในทุกพื้นที่ ทุกองค์กร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงด้านจิตใจให้กับชาวเมืองคนดี
.
นายนันธวัช เจริญวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเห็นความสำเร็จที่มาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทั้ง 8 เครือข่ายทางสังคม ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คณะทำงานติดตามประเมินผลฯ และแกนนำภาคีเครือข่ายทุกท่านที่เป็นกลไกการขับเคลื่อน ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมพลังให้กับทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรม สร้างเมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม นับเป็นความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทำให้การขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
.
ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมให้กำลังใจและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดการทำความดีให้กับตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และจังหวัด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างองค์รวม เกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมในมิติคุณธรรมด้านต่างๆ จากการโชว์ แชร์ เชื่อม เครือข่ายความดี เกิดเป็นความสุขทุกระดับ ตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน องค์กร จนเกิดเป็นสังคม เมืองคนดีที่ใส่ใจส่วนรวม เห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบให้กับจังหวัดขยายผลอื่นต่อไปได้ในอนาคต


เขียนข่าวและภาพข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ