1968 1921 1911 1113 1230 1565 1898 1112 1414 1773 1213 1812 1969 1830 1532 1230 1289 1064 1593 1420 1691 1472 1139 1155 1736 1029 1862 1799 1681 1554 1650 1460 1100 1675 1836 1942 1847 1870 1217 1575 1891 1926 1125 1540 1532 1378 1992 1547 1407 1479 1544 1327 1871 1162 1676 1046 1839 1191 1063 1083 1318 1467 1286 1441 1758 1531 1087 1605 1841 1324 1109 1495 1043 1005 1840 1649 1712 1145 1255 1646 1535 1779 1680 1356 1518 1977 1004 1881 1459 1707 1730 1391 1201 1285 1515 1149 1067 1021 1608 ศคธ. ชี้ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” เริ่มจาก “ผู้ใหญ่-ครอบครัว” ต้องเป็นต้นแบบที่ดี พร้อมเสนอใช้คำว่า “วิถีชีวิต” แทนคำว่า “ปลูกฝัง” คุณธรรม - moralcenter

24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live Page: Moral Spaces โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

, ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล จาก CoJOY Consulting และผู้แปลร่วม Reinventing Organization (กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่) และรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรม ทั้งในระดับครอบครัว องค์กร และชุมชน และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอต่อแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม ดำเนินรายการโดย ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ และอาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า เวทีการนำเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมในวันนี้ จะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายและออกแบบกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากสังคมเป็นของเราทุกคน ฉะนั้น การที่จะทำให้เกิดสังคมคุณธรรมได้ จะต้องช่วยกัน ทั้งนี้ ได้สรุปคีย์เวิร์ดสำคัญๆ จากวิทยากรแต่ละท่านได้ฉายภาพไว้ ดังนี้
.
- Moral Mindset กระบวนทัศน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก ที่จะทำอย่างไรให้สเกลนี้ไปถึง ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม เกิดการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งข้อเสนอนี้อาจจะต้องนำ “ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วย
- Bottom up เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน ที่จะต้องทำให้เกิดกระบวนการในการกระจายอำนาจ / กระจายความเจริญ ไปสู่ประชาชน อย่างที่วิทยากรจาก SDG Move กล่าวไว้ว่า เมื่อประชาชนปากท้องยังหิวอยู่ ความเหลื่อมล้ำยังบานปลาย การที่จะมาพูดหรือนึกถึงเรื่อง Moral จะเป็นไปได้ยาก
- Moral Spaces การพัฒนา Spaces ให้มีในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดคุยกันต่าง Generation สำหรับ Micro System ควรจะต้องอยู่ใน Transformation for peace (เส้นทางสันติสุข) ซึ่งจะทำให้อยู่ร่วมกันได้
- Moral Organization ความหวังในวิวัฒนาการขององค์กร 5 สี ที่จะพัฒนาสู่ Reinvention Organization ให้เป็นสีเขียวหรือสีทีล ซึ่งน่าจะเป็นความหวังที่ทำให้เกิดสมดุลของความสุขในตนเอง เกิดความสมดุลในชีวิต สมดุลในครอบครัว หรือแม้กระทั่ง การทำงานร่วมกันในองค์กร
- Positive Support การ Support ที่ดี คือ “ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน” ที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้
.
รศ.นพ. สุริยเดว ยังกล่าวต่ออีกว่า กระบวนการทั้งหมดข้างต้นนี้ จะทำให้เกิดระบบนิเวศคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าในเชิงนโยบาย และทำ Policy Statement ในเรื่อง Moral Mindset, Bottom up, Moral spaces, Moral Organization, Sustainability with moral รวมไปถึง การใช้ Ecosystem ให้เกิดการสื่อสารพลังบวก บน Social Credit System (ซึ่งในอนาคตจะไม่ใช้คำนี้)
.
ศคธ. จึงท้าทายสังคมไทยโดยขอซื้อคำว่า “ปลูกฝัง” เปลี่ยนเป็นคำว่า “วิถีชีวิต” เนื่องจากคำว่า ปลูกฝัง เป็นตรรกกะที่ผู้ใหญ่ใช้เพียงเพื่อหวังให้คน Generation ใหม่เกิดขึ้น แต่ตนเองไม่ได้เป็น Role Model ที่ดี ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีจะไม่เกิดแน่นอน ถ้ามี Role Model ที่แย่ ฉะนั้น เราเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าวันนี้ตัวเราเองไม่ลุกขึ้นมาทำ แต่หวังให้คนอื่นลุกขึ้นมาทำ คงเป็นไปได้ยากที่เราจะเจอ “สังคมแห่งคุณธรรม” รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวทิ้งท้าย
.
#เปลี่ยนจากปลูกฝังเป็นวิถีชีวิต
#ศูนย์คุณธรรม
----------
สามารถรับชมย้อนหลังได้ตามลิ้งก์ : https://fb.watch/bmFOBw21UF/