A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/23-02-65/4 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

18 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม

โดยมีเป้าหมายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานฯ เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นกลไกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องภาสกร 1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ จังหวัดอุดรธานี
.
โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่างถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นการพัฒนาตัวเอง และต่อยอดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมต่อไปได้ โดยสิ่งสำคัญ คือ ตัวเรา ที่จะต้องเป็นผู้นำที่ดี และมีความภาคภูมิใจในตัวเอง
.
นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงเป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ว่า วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 6 เครือข่าย ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2565) โดยมีการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยการสร้างระบบการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จึงเป็นที่มาของการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และระดมสมองบูรณาการแผนการดำเนินงานจังหวัดคุณธรรม
.
การอบรมครั้งนี้ มี นายอิทธิพร วันดี วิทยากร, นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม และนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำงานแบบเสริมพลัง รวมทั้งเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองทำแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในระยะต่อไป โดยมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังฯ เข้าร่วม โดยช่วงท้ายของกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม รวมจำนวน 40 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/23-02-65/4{/gallery}