วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเสริมพลังแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 30 คน


.
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลไกผ่านกระบวนการเรียนรู้ การทำงานแบบเสริมพลังจังหวัดคุณธรรม เกิดทักษะการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง เรียนรู้การออกแบบกระบวนการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้คณะทำงานฯ ได้ร่วมระดมสมองบูรณาการแผนดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีที่ 3 ต่อไป โดยมีบทบาทและแนวทางการเสริมพลังให้เครือข่ายทางสังคมทั้ง 9 เครือข่าย เป็นองค์กรคุณธรรม เชื่อมประสานเครือข่าย เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่องชื่นชม ให้คำปรึกษาแนะนำให้ข้อเสนอแนะ ชวนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตนเอง สนับสนุนกันและกัน รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ต้นแบบที่ดีโดยเฉพาะระบบ online

 


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ