A- A A+

176691

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝายปฎิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรขึ้นกล่าว Ted Talk หัวข้อ "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน" ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน "รวมพลังสร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน"

โดยกล่าวสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า เราต้องสร้างฐานจากชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเป็นสุข ชุมชนต้องร่วมคิดร่วมทำ มองความสุขร่วม พึ่งพาตนเองและกำหนดอนาคตของตนเอง จึงจะจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ ในงานได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) งานนี้จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์การมหาชน และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม โดยกลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและสมัชชาคุณธรรม ได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และออกบูธนิทรรศการ แนะนำภารกิจและยุทธศาสตร์ พร้อมนำสื่อข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงาน สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สุจริต และยุติธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและยกระดับการรับรู้การทุจริตของสังคมไทย สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป

 

 176684  176685
 176698  176699