A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2565/07-02-65 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

5 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภาคีเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ อาคาร สำเภา ชูศรี ห้องประดู่แดง 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวว่าครอบครัว เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ที่จำเป็นต้องฝึกการเป็นครอบครัวพลังบวก มีพี่เลี้ยง มีคำแนะนำ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง คิดบวก และอยากให้จังหวัดเชียงรายพัฒนาไปในทางที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม ส่วนที่ยังดีไม่พอ ก็จะปรับให้ดียิ่งขึ้น
.
นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการครอบครัวพลังบวกจะบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนั้นคงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
.
ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า “ต้นทุนชีวิต” เป็นเครื่องมือที่ใช้ฟังเสียงสะท้อนของเด็ก ว่ารู้สึกอย่างไรกับตัวเอง บ้าน เพื่อน ชุมชน โรงเรียน พวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเวลาเข้าบ้านหรือไม่ ซึ่งทุนชีวิตซื้อได้ด้วยใจ ต้องใช้ใจทำงาน โดยมีทั้งหมด 5 พลังต้นทุนชีวิต คือ ตัวเรา บ้าน ชุมชน โรงเรียน และเพื่อน ขณะที่ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จนั้น มี 3 ประเด็น คือ 1. ชีวิตเราต้องขับเคลื่อนด้วยพลังบวก 2. เสียงของสมาชิกทุกคนมีความหมาย และ 3. เรามาทำงานร่วมกัน โดยการขับเคลื่อนครอบครัวพลังบวกในชุมชนต้องเกิดความยั่งยืนโดยมีพี่เลี้ยง แกนนำขับเคลื่อนงานต่อครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข สมาชิกอยู่เย็นเป็นสุข และเกิดเป็นจังหวัดคุณธรรม
.
ภายในงานมีการนำเสนอผลงาน หมู่บ้าน 3 พื้นที่ ในตำบลนางแล 3 ประเด็น คือ 1. กลไกลการทำงานของแกนนำภายในหมู่บ้าน 2. เครือข่ายภาคีครอบครัวของแต่ละหมู่บ้าน 3. ลักษณะของครับครัวพลังบวกในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการเล่ามุมมองการเชื่อมโยงผลการวิจัยสู่โมเดลเชียงราย จังหวัดคุณธรรม เมืองแห่งความสุขจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านดังนี้ 1. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 2. นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (ภาพรวมเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว) 3. นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (ภาพรวมต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน) 4. นายบุญมี แก้วจันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (ด้านสุขภาพ) 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้กับแกนนำเยาวชนและชุมชน จำนวน 70 คน

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2565/07-02-65{/gallery}