วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม  และคณะนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย

ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ ซึ่งการประชุมจัดทำหลักสูตรอบรมคุณธรรมพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้มีหลักสูตรแกนกลางคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการเสริมสร้างคนไทยให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. เป็นเครื่องมือในการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ) กับทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย

และมีกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้
1. การบรรยายหลักสูตรอบรมพื้นฐานเสาเข็มของชีวิต โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2. การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรมตามหลักคิดพื้นฐาน 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ”
3. การนำเสนอผลการจัดทำหลักสูตรฯ และสรุปผลการจัดทำหลักสูตรอบรมฯ

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้นำศาสนาต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน โดยหลักสูตรอบรมคุณธรรมพื้นฐานฯ จะนำไปเป็นหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและคุณธรรมหลักที่สำคัญ นำร่องให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำในระดับอุดมศึกษาต่อไป
—————————-

“ข้อคิดที่น่าสนใจ”

#ความดี ดูที่ “เจตนา” ไม่ใช่ “ผล”

#ความดี : ทำเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น
“การทำเพื่อตนเอง ไม่ได้เรียกว่าความดี”

#เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไป

#ส่วนรวม ต้องเคารพเสียง ส่วนมาก และต้องฟังเสียงส่วนน้อย

#การปลูกฝังคุณธรรมต้องทำทั้งด้านปัญญาและศรัทธา แต่ต้องทำด้านศรัทธาก่อนแล้วจึงทำด้านปัญญา

#ดี คือ ทำเพื่อผู้อื่น
ปกติ คือ ทำเพื่อตนเอง / ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ชั่ว คือ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

#นิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ หาใช่ดวงจันทร์ไม่

 

57371 57372
   
57383 57392
   
57393 57409

ที่มาภาพ: กรมศาสนา