21 มกราคม 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทยจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรนำร่อง โดยวัตถุประสงค์ของเวทีครั้งนี้ประกอบไปด้วย

 

1. สร้างความเข้าใจกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย 2. เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขององค์กรนำร่องและองค์กรที่สนใจส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และ 3. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต

 

สำหรับองค์กรนำร่องที่ร่วมแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และมีองค์กรที่ดำเนินงานและสนใจดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กรคุณธรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนร่วมด้วยจำนวน 4 องค์กร คือ 1. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และ 4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวทีแลกเปลี่ยนเริ่มจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเวทีวันนี้ว่ามีความหมายอย่างมาก เพราะเป็นการนำเสนอมาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรซึ่งศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยความท้าทายคือทำอย่างไรให้มาตรฐานด้านคุณธรรมมีความยืดหยุ่น ตามบริบทขององค์กร ศูนย์คุณธรรมจึงพัฒนาให้เป็นในรูปแบบของไกด์ไลน์ที่เป็นระบบ องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทขององค์กร และที่สำคัญคือเป็นมาตรฐานด้านคุณธรรมที่อยู่บนหลักการเชิงบวก (Positive) หลังจากนั้นเป็นการทบทวนกระบวนการส่งเสริมการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้โดย คุณธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และคุณณัช มัศโอดี วิทยากรกระบวนการ และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกันขององค์กรนำร่องโดย คุณจารุปภา วะสี นักวิจัยโครงการถอดบทเรียนองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

 

ช่วงแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และการทำงานร่วมกันในอนาคตองค์กรที่เข้าร่วมองค์กรนำร่องได้สะท้อนว่า หลักการสำคัญของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมคือ การเป็นองค์กรคุณธรรมไม่ควรถูกบังคับ และควรทำให้เรื่องคุณธรรมเกิดมาจากสภาพแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ในขณะที่องค์กรที่ดำเนินงานและสนใจดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กรคุณธรรมก็มองเห็นถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการและการนำเครื่องมือและกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

 

ปิดท้ายด้วยการกล่าวสรุปภาพรวมของงานพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมโดย รศ.นพ.สุริยเดว ที่เชื่อมโยงให้เห็นบทบาทของมาตรฐานด้านคุณธรรมในฐานะเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ซึ่งสามารถยกระดับได้ตั้งแต่องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ไปจนถึงองค์กรคุณธรรมต้นแบบเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรนำร่องในครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเมื่อเกิดการเชื่อมร้อยองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกันก็จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย