A- A A+

head

           วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมและจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม / นำเอกสารองค์ความรู้ไปเผยแพร่

อาทิ หลักการและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และกิจกรรมการประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี ในงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภาชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรของรัฐสภาและของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และสำนักงานที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ในงานดังกล่าวฯ พร้อมกับให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม และมอบของที่ระลึกให้กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

          ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ สภานิติบัญญัติ เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรมและจะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรของตน และพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรมอีกด้วย

 

05 06
   
03 04
   
01 02