วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

 

ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษณวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุม รวมทั้ง ผู้บริหารส่วนราชการ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ร่วมประชุม ทั้ง 13 เครือข่าย ได้แก่ 1. เครือข่ายด้านศาสนา 2. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม 3. เครือข่ายเกษตรคุณธรรม 4. เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม 5. เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม 6. เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรม 7. เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 8. เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 9. เครือข่ายอำเภอคุณธรรม 10. เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม 11. เครือข่ายสื่อคุณธรรม 12. เครือข่ายประชาสังคมคุณธรรม 13. เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 190 คน จาก 139 หน่วยงาน
.
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมาโดยตลอด และรู้สึกยินดีมาก ที่จังหวัดเชียงรายมีหน่วยงานภาคีมากถึง 13 เครือข่ายทางสังคม ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย แม้คนในจังหวัดเชียงรายเอง ยังมีความหลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม โดยเฉพาะการประชุมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายที่จัดขึ้นในวันนี้
จะมีทั้งผู้ร่วมประชุมที่หลากหลายอาชีพ หลายวัย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละสายอาชีพ แต่ละวัย จะมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมองแสดงความเห็น เพื่อการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือรวมใจของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย ภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้ง 13 เครือข่าย ศูนย์คุณธรรม ที่จะร่วมกันต่อยอดภายหลังจากการประชุมวันนี้ เพื่อจะได้มีโครงการ หรือกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายต่อไปในอนาคต
.
นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมฯ ในวันนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ทั้ง 13 เครือข่าย เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดการผนึกกำลังบูรณาการ ทั้งทรัพยากร องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกื้อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน รวมถึงจัดทำแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมประกาศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และตั้งแต่ปี 2563 – 2564 ได้มีการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมผ่านกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 13 เครือข่าย มีการบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเชียงราย เป็นต้น มีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ Coach) ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีการขับเคลื่อนกิจกรรมความดีผ่านเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในระยะถัดไป
.
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือว่ามีคุณค่าและมีความหมายมาก ซึ่งต้องขอชื่นชมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และแน่นอนว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมที่ร่วมมือกันทำอยู่ตอนนี้ นอกจากจะทำให้มีความสุข และสนุกแล้ว ยังมีคุณค่าต่อชีวิต และมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาตัวเอง ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างเครือข่าย เพื่อร่วมระดมว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริมสังคมคุณธรรมของจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จ มีกิจกรรมที่สอดคล้อง เหมาะสม กับเป้าหมายด้านคุณธรรมของจังหวัด เช่น การมีสำนึกของพลเมือง การลดความรุนแรงในครอบครัว ความมีวินัย ใส่ใจส่วนรวม การมองถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรม ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความเป็นไปได้ เพราะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งการระดมสมองวันนี้ ถือเป็นการร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่อไปสำหรับปี 2565 และคงจะได้นำผลงานของทุกๆ เครือข่ายมาจัดแสดงในเวทีงานสมัชชาคุณธรรม ปี 2565 ต่อไป
.
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564 โดย ผศ.จามรี พระสุนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ผลการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมเชียงราย กรณีเครือข่ายประชาสังคม โดย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยพบว่าต้นทุนทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงราย คือ การมีองค์กร หน่วยงาน บุคลากร ที่มีจิตอาสา พร้อมร่วมมือส่งเสริมและขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมและงานด้านคุณธรรมจำนวนมาก รวมทั้งเกิดโครงการที่เป็นต้นแบบความสำเร็จจำนวนมาก เช่น เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ที่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุและชุมชนให้มีความรู้เท่าทันโลก การเปลี่ยนแปลง มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ , ชมรมคนดี ศรีเชียงราย ที่มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งคนดี และ ผลการถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดย ดร.ภัททิรา วิภาภิญโญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีกลุ่มพันธมิตรองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนทั้งหมด 22 องค์กร และผู้แทนที่ส่งเข้ามาเป็นแกนนำขับเคลื่อน ทั้งหมด 25 คน โดยการขับเคลื่อนมีการต่อยอดและขยายผลตามประกาศเจตนารมณ์ ใช้เป้าหมายคุณธรรมที่ยึดถือร่วมกันคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย มีต้นทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ประกอบไปด้วย ความศรัทธาต่อคำสั่งสอนในแต่ละศาสนา ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีการรับฟังจากผู้มีประสบการณ์ไปวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ก่อนลงมือปฏิบัติ ตลอดจนศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในด้านการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย
.
สำหรับช่วงสำคัญของการประชุมฯ คือ การแบ่งกลุ่มย่อย 13 เครือข่าย เพื่อระดมพลังสมองขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ 3 มีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ 1. กิจกรรมร่วมที่เครือข่าย/ระหว่างเครือข่ายจะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่จังหวัดคุณธรรมปีที่ 3 2. ข้อเสนอต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบเพื่อชื่นชมยกย่อง และ 3. ข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2565 ซึ่งมีแผนจัดงานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2565


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม