วันที่ 8 ธันวาคม 2564 (ช่วงเช้า) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ร่วมหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 3 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร 1) จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคธุรกิจ เข้าร่วม 92 หน่วยงาน จำนวนกว่า 120 คน
.
การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไก 6 ภาคีเครือข่ายให้เกิดการกำหนดกิจกรรม ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้เกิดการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กลไกเสริมพลัง) รวมถึงการพัฒนาแกนนำของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต้นแบบ เพื่อพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม นอกจากนี้ ยังร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการค้นหา ยกย่องเชิดชูบุคคล หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการยกย่องพฤติกรรมด้านคุณธรรม 5 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) รวมถึงยกย่ององค์กร/ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมที่โดดเด่น เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลต่อไปในอนาคต
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ความว่า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยเกิดการบูรณาการการขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วม ทั้งนี้ มีการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรมสู่ความสำเร็จเชิงพฤติกรรม คือ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยเป็นการนำผลงานที่ประสบผลสำเร็จมาชื่นชม แชร์ โชว์ เชื่อมเรื่องราวดี ๆ ให้เกิดขึ้นภายในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ เน้นย้ำเรื่อง “ประชาธรรม” คือ คนอุดรธานีจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักมากกว่าสิทธิและหน้าที่ของตน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี “คุณธรรมประจำใจ”
.
ด้าน นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย 6 เครือข่าย ที่ผ่านมานั้นมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี การบูรณาการด้านวิชาการกับสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) และมีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับโค้ช เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุย และมีการถอดบทเรียนควบคู่กับการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อเป็นการสร้างและขยายผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส่งผลทำให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยเป็น “1 ใน 5 จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” จากทั่วประเทศ
.
ช่วงบ่าย เป็นการเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โดยมีการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้การปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ HAS คือ 1) H : Honesty ซื่อสัตย์ คือ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต ยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ของตน 2) A : Accountability รับผิดชอบ คือ ตรงต่อเวลาและไม่เบียดบังเวลาราชการ มุ่งมั่นเวลาทำงานเพื่อราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลัก และ 3) S : Service Mind มีจิตบริการ คือ ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
.
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ช่วงเช้า) คณะกลไกติดตามและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก โดยเป็นชุมชนที่มีการฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของชุมชนที่เริ่มมีการสูญหายไป บนพื้นฐานของต้นทุนทางวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าร่วมจากทุกช่วงวัย สู่การสร้างเอกลักษณ์การท่อผ้าเฉพาะถิ่น ควบคู่กับการรื้อฟื้นประเพณี “ฮีตคองอีสาน” จนทำให้ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชนรักและสามัคคีกันมากขึ้น วัยรุ่นในชุมชนห่างไกลยาเสพติด มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่การต่อยอดจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียกว่า “ชุมชนคุณธรรม” และช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ของแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของประธานโฮจิมินห์ขณะที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อยู่ในช่วงเวลานั้น และแนวทางการดำเนินชีวิต โดยให้ความสำคัญในเรื่องของ ความสามัคคีคือพลังที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และทำให้ประสบชัยชนะได้ ทั้งนี้ การเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเสริมพลังการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยเป็นการขยายผลในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ในปีที่ 3 ต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม