วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน “ตามรอยบาทพระราชา สร้างคุณค่าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย” ณ ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบ็งคอก ราชประสงค์ จัดขึ้นโดยสมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 

งาน “ตามรอยบาทพระราชา สร้างคุณค่าท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2564 ภายในงานประกอบไปด้วย การเสวนาประเด็นการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย ทั้งในเชิงนโยบาย กรณีศึกษา แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในอนาคต และการเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมและมาตรฐานอาชีพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น รวมทั้งการจัดบูธแสดงสินค้าของชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้รู้จักชุมชนท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

สมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว ให้ความสำคัญกับการนำเรื่องคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยเป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย