วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุม

 

พร้อมให้ทิศทางเชิงนโยบายและแนวทางการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มีผู้บริหาร ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจาก 72 จังหวัด กว่า 200 คน
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่าหัวใจสำคัญของเวทีประชุมในวันนี้คือการขยายผลการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมที่จับต้องได้ การสร้างจังหวัดคุณธรรมต้องเกิดจากการรวมพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้บริบทของจังหวัด โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นฝ่ายเลขานุการในการหนุนเสริมให้เกิดกลไกที่มีความยั่งยืน ผ่านการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย การประกาศเจตนารมณ์ที่เกิดจากการระเบิดจากข้างใน ด้วยแนวคิด Honey Bee Model และมีการแชร์ โชว์เชื่อมร้อยความดีในตลาดนัดคุณธรรม พร้อมจับมือกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นในการจัดการความรู้ อบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตัวคูณ ซึ่งถือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งสำคัญคือต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ มีเจ้าภาพ แกนนำ คณะทำงานและเครือข่ายที่จับมือกันอย่างแน่นแฟ้นร่วมกันขับเคลื่อนด้วยพลังบวก เพื่อนำสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป
.
การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมทั่วทั้งประเทศนี้เป็นภาพสะท้อนที่จะเกิดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 ซึ่งมีหมุดหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรม 3 ปี ได้แก่ มีเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด ระดับองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ มีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถเป็น Coach มีการจัดทำหอเกียรติยศ (Hall of fame) เพื่อการยกย่องชื่นชม มีกลไกการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่สะท้อนความยั่งยืน มีแผนปฏิบัติการของจังหวัดคุณธรรมที่มีความต่อเนื่อง เกิดกลไกการขับเคลื่อนภาควิชาการ มีการประเมินผลความสำเร็จและคุ้มค่าจากการพัฒนาจังหวัดคุณธรรม มีการถอดบทเรียนในรูปแบบวิดีทัศน์ /Info graphic/องค์ความรู้ในแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมการเป็นพี่เลี้ยงให้จังหวัดอื่นๆ และที่สำคัญคือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นของคนในจังหวัด
.
ทั้งนี้ บทบาทของศูนย์คุณธรรม ได้ทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งภาคส่วนนโยบายและชุมชนปฏิบัติ สนับสนุนสถาบันทางวิชาการให้เกิดการจัดการความรู้ การประเมินสถานการณ์คุณธรรมจังหวัด การถอดชุดความรู้รูปธรรมต้นแบบความสำเร็จ เพื่อขยายผลสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย คณะทำงาน คณะประสานงานจังหวัดและประเด็น สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดหรือตลาดนัดความดี สนับสนุนการสรุปบทเรียน ติดตามผล ประเมินผลร่วมกันในทุกจังหวัดที่เข้าร่วม สร้างการรับรู้ สื่อสารผลงานความก้าวหน้าของแต่ละจังหวัดสู่นโยบายและสาธารณะ สร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมขับเคลื่อนด้วยการประกาศยกย่อง
.
ในเวทีนี้ยังได้รับเกียรติจากนายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนางปัจนากรณ์ แสนสุข ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติสะท้อนบทเรียนจากการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในปี 2563-2565 ทำให้เห็นภาพความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม จากการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนภายในจังหวัดที่ตื่นตัวมากขึ้น ทำให้เข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนที่ก้าวสู่สังคมคุณธรรม และรู้สึกได้ถึงความรัก ความสามัคคี เป็นจังหวัดที่มีความสงบมากขึ้น แต่ละจังหวัดได้สะท้อนปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเป็นจังหวัดคุณธรรม คือ การมีผู้ว่าราชการจังหวัดถือธงนำประกาศเป็นวาระจังหวัด เกิดการบูรณาการองค์กรที่ทำเรื่องคุณธรรมในจังหวัด มีการกำหนดตัวชี้วัดร่วมระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน มีการจัดตั้งกลไกทีมงาน ขับเคลื่อน มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสื่อสารอย่างต่อเนื่อง มีการถอดบทเรียนความสำเร็จ หน่วยงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค พร้อมประกาศยกย่อง ชื่นชม บุคคล องค์กร หน่วยงานทุกรูปแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนดีมีที่ยืน
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เรากำลังทำให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่จับต้องได้ ขอขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดที่มีหัวใจเกินร้อย ได้มาร่วมสร้างวัฒนธรรมในใจของผู้คน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังบวก การร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลัง สร้างสิ่งดี ทำให้บ้านของเรามีความสุข อยู่ร่วมกันด้วยความมั่นคง ผู้คนเกิดพฤตินิสัยที่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง และเป็นที่ชื่นชมจากนานาอารยประเทศด้วยฝีมือของพวกเราทุกคน
.
ทั้งนี้ ผลจากเวทีในวันนี้แต่ละจังหวัดจะดำเนินการประเมินตนเอง พร้อมแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม เพื่อเตรียมการขยายผลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ