A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/01-12-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001


30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาของศูนย์คุณธรรม เยี่ยมชมและถอดบทเรียนโรงเรียนมาร์แตร์เดอีวิทยาลัย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกิจกรรมและโครงงานส่งเสริมคุณธรรมแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมาร์แตร์เดอีวิทยาลัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวในประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม ว่า โดยส่วนตัวมองว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้ คุณธรรมไม่ใช่นามธรรม และปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ไม่ใช่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แม้แต่ผู้ใหญ่บางท่าน คุณธรรมก็ยังบกพร่อง ดังนั้น การที่คนเรามีคุณธรรม ต่อให้ย้ายไปอยู่ที่แห่งใดก็ตาม หรือแม้แต่ไปอยู่ในที่ที่กฎหมายบ้านเมืองไม่มี ต้องเจอปัญหาอุปสรรคอื่นๆ มายุยง หากคนนั้นยังคงไว้ซึ่งลักษณะที่ดี เป็นคนดี มีพฤติกรรมที่ดี ก็ถือว่าบุคคลนั้น มีหัวใจของคุณธรรม ซึ่งระเบิดออกมาจากภายในใจ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ภารกิจการขับเคลื่อนงานของ ศูนย์คุณธรรมด้วยโมเดลฮันนี่บี (Honey Bee Model) หรือโมเดลรังผึ้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการทำงานของผึ้ง ด้วยคุณลักษณะของผึ้ง ที่เลือกตอมแต่สิ่งดีงาม ผึ้งไม่ตอมขยะ แต่ตอมเกสรดอกไม้ (สิ่งดีงาม) จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งตัวผึ้ง ถือว่าเป็นนักผลิตเกสรดอกไม้ ช่วยกันผลิตจนเกิดเป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์มหาศาล เปรียบเสมือนกับการทำงานของศูนย์คุณธรรม ที่ขับเคลื่อนความดี ความงาม ผ่านกลไกการทำงานที่เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางสังคมของศูนย์คุณธรรม ทั้งหมด 6 ภาคส่วน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาคการศึกษาร่วมด้วย โดยเปิดพื้นที่ให้คนมา โชว์ แชร์ เชื่อม ความดีระหว่างกัน ขยายเชื่อมโยงไปทุกๆ พื้นที่ของสังคม โดยเริ่มจากพื้นที่เล็กๆ จากตัวเอง ชุมชน สังคม ขยายไปยังระดับประเทศ ซึ่งเวทีวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ายินดีที่ ภาคการศึกษาได้มาร่วมโชว์ แชร์ เชื่อม เรื่องคุณธรรม ระหว่างกัน


.
อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กล่าวว่า ศิษย์ของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจะยึดหลักคุณธรรมเซอร์เวียม (ยินดีรับใช้สังคม) มาเป็นหลักปฏิบัติในวิถีชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโลก โดยมีมโนธรรมที่เที่ยงตรง มีความสงบ มั่นคง มีสติ และเข้มแข็งในจิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนซึ่งทำกันเป็นประจำ ถือเป็นภาคปฏิบัติที่จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมเซอร์เวียมประจำใจ รวมกว่า 17 โครงการ/กิจกรรม ยกตัวอย่าง โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน คณะครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตของนักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามชายแดน และเรียนรู้ชีวิตในด้านต่างๆ จากเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รู้จักการให้ เอื้ออาทร และแบ่งปันในรูปแบบต่างๆ เช่น สอนหนังสือน้อง มอบสิ่งของ ตุ๊กตา หรือแม้แต่ศิษย์เก่า หรือผู้ปกครองที่จบทางด้านแพทย์ ก็มารวมกันเป็นแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพฟันให้กับเด็กในพื้นที่, กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ โดยลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก, กิจกรรมศิลป์อาสามาส่งความสุข โดยการจัดกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงที่แผนกคนไข้นอกให้กับโรงพยาบาลตำรวจ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่บ้านคนชราบางแค เป็นต้น


.
คุณวรนันท์ ประเสริฐเมธ ผู้แทนจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอี ได้ออกมาบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนน้องๆ หรืออาจารย์ในโรงเรียน โดยได้ให้ทัศนะไว้ว่า โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลาย เป็นกิจกรรมที่ทำกันระหว่างเด็กในแต่ละระดับชั้น แต่ก็ยังมีความเชื่อมโยง และการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากเด็กภายในโรงเรียนเอง ที่จะเป็นผู้นำในการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้ปกครอง และศิษย์เก่าที่จบไปแล้วอย่างตนก็ตาม ถือเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน ให้กับสังคม ชุมชนรอบข้าง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมไปด้วยกัน ระหว่างเด็กนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ซึ่งบางเรื่องเพียงแต่ประกาศ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือออกไปให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ ก็มักจะได้รับความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนร่วมกันเป็นอย่างดี โดยบางกิจกรรมแทบจะไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ใดๆ ด้วยความที่ศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมเซอร์เวียมประจำใจ ที่ระเบิดออกมาจากข้างในใจ และมีความยินดีที่จะสละเวลาส่วนตัวมารับใช้สังคม


.
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนกรรมการสภานักเรียนมานำเสนอประสบการณ์ส่วนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยน รวมทั้งให้กำลังใจและข้อเสนอแนะจากผู้แทนโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกที่มาร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนแม่พระฟาติมา, โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์, พระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนไตรราษฎร์, โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง, โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี และโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศ

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2564/01-12-64{/gallery}