25 พ.ย. 2564 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเวที พม.ทอล์ก หัวข้อ "ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว" ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายจุติ ไกรกฤษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เป็นประธานในงานในพิธีมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกล่าวว่า ปัญหาความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและการสร้างความมั่นคงของครอบครัว ทั้งยังพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นับจากที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตลอดทั้งเดือน ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยมี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างกระแสให้สังคมมีความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหา ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเวที พม.ทอล์ก หัวข้อ "ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว" พร้อมทั้งกล่าวว่า การสร้างครอบครัววิถีใหม่ มี 5 ข้อ คือ

1) มีความรัก ความอบอุ่นปลอดภัย “รักแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข”

2) ทำตัวเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีต่อกันให้เด็ก ๆ คิดวิเคราะห์เอง

3) ให้ควบคุมอารมณ์ และพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูก ๆ

4) ให้ร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ กติกาการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน

5) จงยอมรับความสามารถที่หลากหลายของเด็ก ๆ อย่าเลี้ยงลูกด้วยวิธีการเปรียบเทียบ

 

นอกจากนี้ ในเวทียังได้รับเกียรติจากศาสตราจาย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, นางสาวจอมเทียน จันสมรัก ผู้ประสานงานโครงการ MyAdvisor, พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นางสาวปนัดดา วงษ์ผู้ดี ผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2561 และรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ประจำปี 2564, นายหลุยส์ เฮสดาร์ซัน ศิลปิน ดารา เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟัง และมีพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?” เพื่อสร้างกระแสสังคมในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงในครอบครัว

 


เขียนข่าวและภาพข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม