วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนายประชา เตรัตน์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงาน องค์กร อำเภอ ตำบล ชุมชนภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน พอช. ภูมิภาค ผู้นำขบวนการองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โดยการประชุมได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการป้องกันและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่อง การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตของจังหวัด รวมถึงกิจกรรม Big Rock ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้แทนศูนย์คุณธรรมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอการบูรณาการหนุนเสริมความร่วมมือการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ผ่านเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ให้เกิดการพัฒนาชุมชนคุณธรรม ที่มีแผนงานในการส่งเสริมความสุจริต และป้องกันการทุจริต โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับการส่งเสริมองค์กรและชุมชนคุณธรรม กับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ที่มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ และการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ตามมติ ครม.ต่อไป

 


ขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ