วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานชุมชนตำบลเขาล้าน พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนด้วยหลักคุณธรรม โดยมี นายทวีศักดิ์ จูลเนียม ผู้ใหญ่บ้านมะเดื่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน

 

นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางสะพาน และผู้นำสถานศึกษาตำบลเขาล้าน ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ชุมชนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชุมชนที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนชุมชนด้วยสังคมคุณธรรม โดยได้รับธงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดคุณธรรม ในงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 5 “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีที่ผ่านมา และได้นำแนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนคุณธรรมมาขับเคลื่อนภายในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ 1) การพัฒนาเกษตรยั่งยืน 2) แผนพัฒนาหมู่บ้าน 3) การปลูกป่าต้นน้ำในวันสำคัญต่างๆ 4) การทำ MOU ในการรร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 5) กองทุน “ขุมทองจากกองขยะ” ธนาคารขยะ 6) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7) วิถีชีวิตเยาวชนหิ้วปิ่นโตไปวัด 8) โครงการถนนสายปันสุข ปลูกทุกอย่างที่อยากกินไว้ข้างทางถนนสายหลัก และอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และที่สำคัญคือเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่

 

โดยความต้องการในการพัฒนาชุมชนตำบลเขาล้านนั้น ชุมชนต้องการพัฒนาต่อยอดรางวัลต่างๆ อาทิ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน และมีความสนใจในเครื่องมือต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม ได้แก่ โครงงานคุณธรรม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม การพัฒนาศักยภาพครู กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัยให้กับเยาวชนวัยรุ่น การสร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน การอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณี การจัดทำ/ตัดต่อคลิปวิดีโอ การประกาศยกย่องชุมชน/ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม การเข้าร่วมเวทีสมัชชาคุณธรรม และการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคุณธรรม

 

ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ได้ให้กำลังใจในการดำเนินงานต่อชุมชนตำบลเขาล้านที่มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมให้ข้อแนะนำในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมผ่านโครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความสุข เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่องทางการติดต่อ ประสานงาน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมุ่งสู่การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวกอย่างยั่งยืนต่อไป


เขียนข่าวและภาพข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ