วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้กล่าวว่าสังคมปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทาย คนในสังคมต่างบูชาเงิน บูชาวัตถุมากกว่าความถูกต้องและความดี ขณะเดียวกันสื่อก็กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน เป็นเหตุให้เกิดหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทยในครั้งนี้ โดยสื่อต้องมีบทบาทในการเสนอความดี ความถูกต้อง สร้างปัญญาให้สังคม ต้องร่วมกันแก้ปัญหา และที่สำคัญสื่อต้องมีหน้าที่ในการสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ในสังคมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ


             การอบรมจัดในทุก ๆ วันเสาร์ รวม ๕ สัปดาห์ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕, ๒๙ กันยายน และวันที่ ๖, ๒๐ และ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน ส่งเสริมการทำหน้าที่สื่อสารความดีสู่สังคมสันติสุข มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความถูกต้องและความชัดเจนในข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีทั้งต่อบุคคลและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน ผู้ปฎิบัติในวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อภาคพลเมือง รวม ๔๐ คน ในงานได้รับเกียรติจากนายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้บรรยายหัวข้อ เราเรียนรู้อะไรจากหลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมองว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน นำคุณธรรมมาใส่ในวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อเป็นผู้สื่อข่าวที่ดี และนำค่านิยมหลักมาสื่อสารสู่สังคม ทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านนางฐาณิญา พงษ์ศิริ อนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TNN ๒ ได้กล่าวต่อผู้อบรมว่า การมาร่วมอบรมในครั้งนี้ เป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดแนวคิดในการทำสื่อ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง โดยสิ่งสำคัญคือ ให้ทุกคนยืนอยู่บนความถูกต้อง ไม่ถูกซื้อ และร่วมกันสร้างสื่อสร้างสรรคค์เพื่อสังคมไทยต่อไป

 

หลกสตรสอ 180917 0004 หลกสตรสอ 180917 0002
   
หลกสตรสอ 180917 0001 หลกสตรสอ 180917 0005