A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/15-11-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

เข้าพบนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 ร่วมกัน โดยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายินดีให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2565 ต่อไป ทั้งด้านการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมทั้ง 9 เครือข่าย, การค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัด, การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล


พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ) โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังแนวการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงผลการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายทางสังคมที่ผ่านมา และการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป โดยพบว่าการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่ผ่านมา เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการสอดแทรก


ในบทบาทภารกิจ หน้าที่ของตัวเอง และเป็นการนำเครื่องมือ แนวคิด และคุณธรรมเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดจากศูนย์คุณธรรมไปบูรณาการเข้ากับวิธีการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรหรือชุมชน สำหรับการขับเคลื่อนร่วมกันในอนาคตจะเน้นในประเด็นการสร้างการรับรู้ให้มีความรู้สึกถึงการเป็นจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน การเสริมความเข้มแข็งของแต่ละเครือข่าย การขยายสมาชิกเครือข่าย และการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2564 จะมีการประชุมร่วมกันทั้ง 9 เครือข่ายทางสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปี 2565 ต่อที่ประชุมให้ร่วมกันดำเนินงานต่อไป


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


{gallery}/News-PR-2564/15-11-64{/gallery}