วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ 13 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเวทีขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม


มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ มีที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ประธานคณะทำงาน ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานและฝ่ายเลขานุการฯ ทั้ง 13 เครือข่ายเข้าร่วมประชุม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาฯ เป็นผู้แทนศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งในพื้นที่และระบบออนไลน์ จำนวนกว่า 100 คน


ในเวทีได้พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายได้ร่วมระดมความเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่ 3 โดยมุ่งหวังให้เกิดแหล่งเรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบและองค์ความรู้จาก 13 เครือข่ายทางสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอื่นต่อไป มีแผนถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายและจังหวัดคุณธรรมเชียงรายจากการขับเคลื่อนในระยะ 3 ปี พร้อมค้นหาเชิดชูบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเพื่อประกาศยกย่องในงานตลาดนัดคุณธรรมจังหวัด และสร้างหอเกียรติยศ (Hall of fame) ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างคนดีให้มีที่ยืน ความดีให้มีพื้นที่ในสังคม รวมถึงพัฒนาแกนนำของหน่วยงาน องค์กรชุมชนเครือข่ายต้นแบบเพื่อเป็นโค้ชและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรเครือข่ายคุณธรรมต่างขานรับยินดีผนึกพลังเครือข่ายสานงานจังหวัดคุณธรรมสู่ความยั่งยืนและเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องของภาคเหนือ เรามุ่งหวังให้เชียงรายเป็นโมเดล Moral City และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ต่อไป
ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงรายซึ่งได้รับการประกาศเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากกระทรวงมหาดไทย และให้ข้อคิดสู่ความยั่งยืนของการเป็นจังหวัดคุณธรรมว่า “การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบมีอะไรที่สัมผัสได้ อะไรคือการเปลี่ยนแปลง อะไรคือความยั่งยืน ทั้งคนในพื้นที่และคนนอกสามารถบอกได้อย่างภาคภูมิใจ บทบาทถัดจากนี้จะทำอย่างไร ใครเป็นแกนนำเจ้าภาพ คนที่ตอบคำถามได้คือพี่น้องชาวเชียงราย”


นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมมีรูปแบบการทำงานโดยการสร้างโมเดลผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอย่างมีขั้นตอนและขับเคลื่อนอย่างเป็นขบวนต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อจับมือกับเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมร้อยความดีเข้าหากัน การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่ทุกเครือข่ายได้มาร่วมกำหนดอนาคตของเชียงรายด้วยกัน และทั้ง 13 เครือข่ายจะมาร่วมออกแบบทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในเวทีต่อไป


โดยการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด และได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานทั้ง 13 เครือข่ายเข้าร่วมประชุมผ่าน (ผ่านระบบ Zoom Meeting และจัดให้มีการ Live Facebook เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในวงกว้างแก่เครือข่ายคุณธรรม ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจทั่วไปอีกด้วย

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ