9 ตุลาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือ องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย (Worldshare Thailand) กองทุนเวลาเพื่อสังคม และกลุ่มเหล็กสหวิริยาฯ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน COVID-19”

 

ประจำปี 2564 โดย นางสาวสาสินี วงศ์ทอง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้
.
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2506 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2508 เป็นสถานสงเคราะห์ต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รับอุปการะเด็กและเยาวชนชาย อายุระหว่าง 6 - 8 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคม ดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานและปัจจัยสี่ ให้การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย จัดการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีรวมถึงส่งเสริมทักษะและฝึกวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
.
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


ถ่ายภาพ/เขียนข่าว : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม