1917 1935 1580 1309 1309 1248 1995 1604 1256 1856 1695 1173 1943 1176 1601 1234 1296 1353 1655 1515 1193 1280 1837 1240 1636 1442 1001 1764 1985 1445 1106 1079 1898 1089 1843 1714 1863 1663 1129 1441 1337 1653 1489 1553 1633 1452 1092 1591 1527 1269 1455 1281 1155 1986 1829 1188 1922 1157 1993 1042 1870 1360 1633 1284 1482 1601 1313 1827 1565 1297 1431 1740 1726 1187 1618 1650 1207 1719 1273 1579 1733 1367 1826 1745 1780 1094 1006 1616 1901 1348 1033 1290 1270 1282 1602 1142 1435 1616 1625 เครือข่ายการศึกษาร่วมไขปมการศึกษาในยุคโควิด (ครั้งที่ 2) - moralcenter

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  จัดเวทีเสวนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในช่วงวิกฤตโควิดด้วยพลังบวก ไขปมการศึกษา ยุคโควิดครั้งที่ 2 : นโยบายและมาตรการการสนับสนุนการสอนในยุคโควิดของกระทรวงศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภาวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.จารุณี  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต จังหวัดปัตตานี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม โดยมี ผศ.ดร.สืบวงศ์  กาฬวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้อำนวยการ ครูจากโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จำนวนกว่า 120 คน

 
ดร.เกศทิพย์ ศุภาวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายและมาตรการการสนับสนุนการสอนในยุคโควิดของกระทรวงศึกษา คือ เสนอทางเลือกให้กับโรงเรียนในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน รวมทั้งมีการช่วยลดภาระผู้ปกครองด้วยการสนับสนุนงบประมาณ ให้เด็ก คนละ 2,000 บาท และมีโครงการคุรุทายาท พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน หวังเปลี่ยน mindset เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและตอบโจทย์ศักยภาพเด็กและผู้ปกครอง ปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงคุณครู
ดร.จารุณี  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต จังหวัดปัตตานี ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ ปัญหาด้านเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ ปัญหาผู้ปกครองทำการบ้านให้นักเรียน มีการทำข้อมูลสภาพปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคลจนพัฒนาเป็นโมเดล Homemade leaning ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองไม่ให้เป็นภาระในการดูแลลูกๆในการเรียนออนไลน์ เน้นการทำกิจกรรมสร้างทักษะอาชีพผ่านโครงงาน และนำเสนอในระบบออนไลน์ เป็นรูปแบบ on the job training  สร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพี่เลี้ยงมากกว่าการอบรมสั่งสอน ผอ.โรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนในการปรับบทบาทจากครูเป็นพี่เลี้ยงมากขึ้น
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ฝากความเห็นกับกระทรวงศึกษา อยากเห็นทิศทางการจัดการศึกษามุ่งเป้า เด็กเก่ง เด็กมีความสุข จากประสบการณ์ พบว่า คุณครูในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล มักจะคิดนอกกรอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้เรียนรู้ วันนี้เราจะผลิตเด็กไปสู่เด็กดีหรือว่าเด็กเก่ง  สังคมต้องตอบปัญหานี้ และโรงเรียนต่างๆ ก็ต้องคิดให้ได้ว่าต้องการจะสร้างเด็กแบบไหน และต้องปรับตัวอย่างไรในการบ่มเพาะเด็กในโรงเรียน สำหรับหลังสถานการณ์โควิด On-demand สามารถให้เด็กออกแบบเองได้หรือไม่ On-site ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้ แบบ on the job training  
 
ข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้ มีข้อเสนอที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ด้านบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนหรือคุณครูก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม่ ควรปรับบทบาทเป็นพี่เลี้ยงมากขึ้น ผู้อำนวยการเป็นพี่เลี้ยงให้ครู ครูเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียน และนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครอง มุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น เน้นน้ำหนักการเรียนรู้มากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ติดกรอบตัวชี้วัด และในส่วนของผู้บริหาร ต้องได้รับการพัฒนาแนวคิดให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงและคิดนอกกรอบ เป็น PLC ได้ โดยกระทรวงสนับสนุนด้านระบบที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องเครื่องมือที่โรงเรียนจะนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ใน Website ที่เกี่ยวข้อง เช่น Website ครูพร้อม  และอยู่ใน Application ที่คุณครูสามารถเข้าไปเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสิ่งสำคัญที่จะพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในการปฏิรูปด้านการศึกษา คือ แนวทาง รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสมหลังสถานการณ์โควิด
 

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม