วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

วาระสำคัญเป็นการรายงานผลการดำเนินงานแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของคณะอนุกรรมการฯ 4  คณะ ด้านการขับเคลื่อน ด้านวิชาการ  ด้านการประชาสัมพันธ์ และการประเมินชุมชน องค์กรฯ และการขับเคลื่อนของอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและกระทรวง ในปี 2564 
 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน ได้แก่ การสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี2564 การศึกษาความเป็นไปได้การขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม Social Credit system  การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดคุณธรรม การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม 5 ประการ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นประเมินความสุขจากการทำงาน HMI  ที่เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง และองค์กรคุณธรรม ผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 11  และวาระร่างแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ต่อที่ประชุมโดยมีข้อสรุปการประชุมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คุณธรรมดังนี้
 
1. มีมติรับทราบผลการจัดงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย จากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ และให้บรรจุเป็นวาระรายงานครม.พร้อมวีดีทัศน์ ความยาว 3-4 นาที
 
2. รับทราบข้อเสนอ แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ระยะที่ 2 โดยเสนอให้พัฒนา เพิ่ม Resource ของศูนย์คุณธรรมให้เป็นสถาบันวิชาการ ระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2
 
3. ผอ.ศูนย์คุณธรรม  ขอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยติดตามเรื่องกรอบอัตรากำลังของศูนย์คุณธรรม ในคณะรัฐมนตรีซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี รับทราบและจะติดตามเรื่องดังกล่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าต่อไป
 
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ในปี2564 ตามกระบวนการต่อไป