Accessibility Tools

        วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จัดเสวนาและถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom

 

โดยมี นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุม, นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนเครือข่ายเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน จาก 15 องค์กร เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรณีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565)

       สำหรับการจัดเสวนาฯ ครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการถอดองค์ความรู้จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น ส่งผลให้พื้นที่และจังหวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เกิดการยอมรับในความเป็นต้นแบบจากสังคม และนับเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้องค์กรเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม ยังได้ร่วมระดมความเห็นเพื่อถอดความสำเร็จการสร้างสรรค์กิจกรรม การหนุนเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมร่วมมองอนาคตการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายเด็กและเยาวชนผ่านการจัดแผนแม่บทสู่ความยั่งยืนในมิติที่รอบด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีหลักคุณธรรมสอดแทรกในทุกมิติ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสำเร็จของเครือข่ายสู่การเป็นโมเดลต้นแบบเชิงคุณธรรม ส่งผลให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง เกิดการบูรณการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้มีแผนจัดทำเป็นวิดีทัศน์เพื่อจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมรณรงค์ สื่อสารต่อสาธารณะเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ขยายผลแก่สังคมในวงกว้างต่อไป

 

 ภาพและข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)