3 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์คุณธรรมจัดเวทีสรุปบทเรียนการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้กับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปปรับใช้ในองค์กร โดยเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม และนำเสนอแผนการส่งเสริมคุณธรรมของบริษัทพีทีจี ในปี 2565 

 
 
การดำเนินงานในปี 2564 บริษัทพีทีจีได้ชูประเด็นเรื่องจิตอาสา ซึ่งเป็นผลมาจากแบบประเมินด้านคุณธรรมที่บุคลากรได้ร่วมกันประเมินตอนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยประเด็นจิตอาสานั้นได้ปรับมาให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ ด้วยประเด็น “คุณธรรมในภาวะวิกฤติ” มีการจัดระบบดูแลบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เช่น การมอบ “ถุงอยู่ดีมีสุข” ที่ประกอบไปด้วยยา อาหาร อุปกรณ์สำหรับดูแลตัวเองให้กับคนในองค์กรที่ติดเชื้อโควิด19 การจัดทีมคอยดูแลติดตามอาการผู้ป่วย
 
แผนการดำเนินงานปี 2565 บริษัทพีทีจี มุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมใน 3 ประเด็นคือ 1. พอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 2.วินัย/สุจริต จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต          3. จิตอาสา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยงานพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรมทางพีทีจีได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญในระยะยาวขององค์กร และความร่วมมือที่จะดำเนินการต่อไปกับทางศูนย์คุณธรรมคือ นำเครื่องมือ และองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
 สำหรับการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานด้านคุณธรรมในระยะต่อไปจะเป็นการจัดเวทีให้องค์กรนำร่องทั้งหมดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานต่อไป
 

 
ข่าวโดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย