ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑” ภายใต้แนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงาน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวในพิธีเปิดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑” ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19) ที่ส่งผลกระทบต่อ
วิถีการดำรงชีวิตของประชาชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้ต้องมีการปรับตัวสู่การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่สำคัญให้กับ หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้ ที่จะได้ช่วยกัน
หารูปแบบ วิธีการ แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนสังคมไทย ให้กลับมาสู่ภาวะปกติสุขได้ด้วยหลักคุณธรรม อย่างไรก็ตามการส่งเสริม “คุณธรรมวิถีใหม่ ให้มีความยั่งยืน” นั้น ปัจจัยความสำเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติ หรือการทำงานของหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพราะการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จะต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตสำนึกของประชาชน และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งหมด

       “นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแล้ว การส่งเสริมคุณธรรมควรจะต่อยอดจากความสำเร็จจากงานเดิมที่มีอยู่ และขยายผลออกไปให้กว้างขวาง อีกประการหนึ่ง คือ ทำคุณธรรมจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยอาจเลือกคุณธรรมสำคัญที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ความพอเพียง การมีวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา และกตัญญู เป็นต้น ดังนั้น สมัชชาคุณธรรม จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเฉพาะแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ เพื่อจะได้เริ่มแผนฉบับที่ ๒ ในปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมไทยระยะต่อไป”

       ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน จัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑” มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระยะ ๓ ปี เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป

       “สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐% หรือ Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19) กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พิธีมอบรางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง การประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ และประกาศยกย่องสื่อสร้างสรรค์ ๙ ประเภท Moral Talk จากผู้สร้างแรงบันดาลใจและศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ คุณศิวโรฒ จิตนิยม ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานธนาคารความดีตำบลหนองสาหร่าย และประธานเครือข่ายความสุขชุมชน, คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, คุณอรจรรยา จันทวรวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด, คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตัวแทนศิลปิน/ดาราจิตอาสาผู้ให้และแบ่งปัน,รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ไข่มุก รุ่งรัตน์-เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์  พร้อมพูดคุยเรื่องคุณธรรมวิถีใหม่ ในมุมมองของสาวอาสากู้ภัย

       ด้าน รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่าหัวใจสำคัญของงานนี้คือการเปิดพื้นที่ให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน” และ “ความดีมีพื้นที่ในสังคม” โดยใช้โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบ “Honey Bee Model Approach” ซึ่งเป็นการนำธรรมชาติของ “ผึ้ง” ที่มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ในการสร้างรังผึ้ง เปรียบเสมือนการสร้าง Network of network ที่คล้ายกับการทำงานของศูนย์คุณธรรมใน ๖ แพลตฟอร์ม ระดมพลังภาคีเครือข่ายร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมหาแนวร่วมการขับเคลื่อนสังคมด้วยมิติด้านคุณธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมให้ประชาชน รองรับสถานการณ์วิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสวนา รับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน  ผ่านระบบ zoom การระดมความเห็นจากผู้แทนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด และกลไกระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง จัดทำข้อเสนอต่อแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เพื่อส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  เพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

       นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถชมนิทรรศการออนไลน์ ที่มีการนำเสนอข้อมูล สื่อ องค์ความรู้ เครื่องมือ
การส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม กรณีตัวอย่างการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยในมิติต่างๆ และการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงประเด็น อาทิ Social credit การขับเคลื่อนองค์กร/ชุมชนต้นแบบคุณธรรม ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด/ภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  และองค์ความรู้อื่นๆ กว่า ๓๐ รายการ

       ผู้ที่สนใจเข้าชมงานสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลและรอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ และเข้าสู่ระบบโดยกรอกอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน เพื่อรับชม Virtual Event โดยกดที่ปุ่ม Lobby จากนั้นก็สามารถเข้าชมงานได้ทันที ติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่ www.moralcenter.or.th และ Facebook Fanpage : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  กิตติยา พิทักษ์เงินดี  โทร. ๐๙๒-๕๒๓-๒๔๖๘