วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร นายบุญญานนท์ ศรีโท วิชาการส่งเสริมคุณธรรม และนายจักกาชัย ทองเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่งชาติ

จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุม Gemini ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารและการรณรงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการบูรณาการการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดทำสปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสื่อสารและการเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ...จะสื่อสารอย่างไรให้โดนใจและมีประสิทธิภาพ
1. แคมเปญรณรงค์ที่ได้ผล ต้องมีจุดประสงค์ และ ความตั้งใจที่ชัดเจน (INTENTION) ว่าทำเพื่ออะไร และหวังผลอะไร
2. แคมเปญ จะต้องถูกสร้างมาจากความเข้าใจผู้คนอย่างลึกซึ้ง (INSIGHT) จึงจะโดนใจ และสามารถ “กระแทกใจ” ให้ผู้คนมีแรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
3. ต้องมีแนวคิด (IDIA) ครอบคลุมทุกการสื่อสาร ทุกช่องทาง อย่าต่างคนต่างทำอย่างกระจัดกระจาย
4. นำแนวคิดไปกระจายให้มีการประสมประสาน (INTEGRATION) ที่ดี ทั้งการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารและบทบาทของแต่ละสื่อ
5. ตะโกนให้ดังในช่องทางและสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่กระซิบกระซาบในหลากหลายช่องทาง
6. ไม่เสียน้อยเสียยาก ประหยัดงบออกแบบและผลิตโดยผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพระดับแนวหน้า
7. ต้องสร้าง “ชื่อแคมเปญ” ที่ใช้ได้ในระยะยาว และต่อยอดได้ จดจำง่าย มีความหมายชัดเจน
8. ต้องออกแบบ “สัญลักษณ์แคมเปญ” ให้ติดตา จดจำง่าย นำไปเผยแพร่ได้ง่าย

 

1 3