A- A A+
×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/23-07-64 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

01  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาคีเครือข่ายร่วม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online อย่างเต็มรูปแบบทั้ง 2 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน และกล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่ โดยเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของสุราษฎร์ธานี สืบสานต่อยอด และนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ยกระดับสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ชุมชนตนเอง และขยายผลให้เกิดชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบเพิ่มขึ้นทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม และทุกๆ หน่วยงานองค์กรที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุรษฎร์ธานีให้พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในวันนี้ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมมือกันทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การนำคุณธรรม มาขับเคลื่อนกับการพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ได้ตระหนักดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบัน เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย นอกจากจะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว ยังมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยขับเคลื่อนและสอดรับควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำลังจะครบวาระในอีกไม่ช้า โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับปัจจุบันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 และได้สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา สังคม ยกตัวอย่าง การยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม องค์กรคุณธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็คือเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะสะท้อนไปยังชุมชน สังคม ให้มีคุณธรรมได้ในทุก ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ก็จะมีมิติของการใช้คุณธรรมไปส่งเสริมกัน อย่างกรณีตู้ปันสุข การปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน หรือแม้แต่การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุรษฎร์ธานีในวันนี้ ก็จะสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน องค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม และจะได้เห็นถึงการใช้คุณธรรมในมิติต่างๆ จากเวทีนี้ เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อรุ่นสู่รุ่น ช่วยสร้างความยั่งยืนต่อไป

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างมุ่งนำประกาศเจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดยในปีที่ผ่านมาได้เกิดกลไกขับเคลื่อนของ 8 เครือข่ายทางสังคม แต่ละเครือข่ายได้ร่วมระดมความเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้เกิดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อำเภอคุณธรรมต้นแบบ เกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละเครือข่ายได้อย่างน่าสนใจ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับองค์กรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่ทุกเครือข่ายต้องพิจารณาคือ การประเมินผลติดตามการทำงานของเครือข่ายให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะงานส่งเสริมคุณธรรมต้องทำจนเป็นวิถี
จนเกิดพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมที่จับต้องได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ยิ่งสภาวะที่พวกเราอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งต้องใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม โดยทุกเครือข่ายต้องผนึกกำลังเป็นภาพเดียวกัน และมุ่งสู่การบรรลุคุณธรรมเป้าหมายร่วมกัน คือ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่างๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันชูป้ายสัญลักษณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายแต่ละภาคส่วน มีการนำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรม รวมถึงเวทีแสดงความคิดเห็น “เหลียวหลังแลหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : New Moral New Normal” และมีการจัดตลาดนัดคุณธรรม “ชม แชร์ เชียร์” ของพื้นที่เครือข่ายทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ศาสนา การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาฯ สามารถร่วมรับชมกิจกรรมได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ ทางระบบไลน์แอพพลิเคชั่น โดยลงทะเบียนเข่าร่วมงาน ได้ที่ : http://line.me/ti/g/_NY9YWbsM4


 ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

{gallery}/News-PR-2564/23-07-64{/gallery}