ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี องค์กรภาคีเครือข่ายร่วม จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

 

พร้อมกับ ชูป้ายในเชิงสัญลักษณ์เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานีสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid Online ทั้ง 3 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่เดิมในแต่ละพื้นที่  โดยเอาวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของชาวอุดรธานี มาสืบสานต่อยอด และนำบทเรียนจากการทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ยกระดับสู่การเป็นนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ชุมชนตนเอง และขยายผลให้เกิดชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบเพิ่มขึ้นทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นพื้นที่กลางให้ทุกหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางจังหวัดอุดร ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม และทุก ๆ หน่วยงานองค์กรที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีให้พัฒนาไปสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบในวันนี้ ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมมือกันทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

       นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การนำคุณธรรม มาขับเคลื่อนกับการพัฒนาประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม ได้ตระหนักดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะในปัจจุบัน เรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย นอกจากจะมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว ยังมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยขับเคลื่อนและสอดรับควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำลังจะครบวาระในอีกไม่ช้า โดยการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับปัจจุบันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2559 และได้สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน ครอบครัว สถานศึกษา สังคม ยกตัวอย่าง การยกย่องเชิดชูทั้งบุคคลตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับพื้นที่ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือแม้แต่ปัจจุบัน ก็มีภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น อาทิ สื่อมวลชน ซึ่งก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำประเด็นด้านคุณธรรมไปขับเคลื่อน ดังนั้น การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีจึงสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยจึงหวัดอุดรธานี มีทั้ง มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาซึ่งการมีเวทีในวันนี้ ก็จะได้เน้นย้ำตาม แนวคิด “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ด้วยเช่นกัน

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็คือเรื่องขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์มีคุณธรรม ก็จะสะท้อนไปยังชุมชน สังคม ให้มีคุณธรรมได้ในทุก ๆ มิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันด้วยการให้กำลังใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเมื่อเรามีคุณธรรมในจิตใจ แม้จะเป็นสภาวะที่ยากลำบากก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็มีมิติของการใช้คุณธรรมไปส่งเสริมกัน อย่างกรณีตู้ปันสุข การปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน หรือแม้แต่การมีเวทีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีในวันนี้ ก็จะสะท้อนถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน องค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรม ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เกิดความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งจะได้เห็นถึงการใช้คุณธรรมในมิติต่าง ๆ จากเวทีนี้ เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อรุ่นสู่รุ่น ช่วยสร้างความยั่งยืนต่อไป

       นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงแนวคิดของงาน “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นคุณธรรมร่วมสำคัญของจังหวัดที่เราพึงระลึกและยึดถือ โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ “วินัย” เป็นสิ่งสำคัญ และ“การใส่ใจส่วนรวม” เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ด้วยมาตรการรักษาระยะห่าง ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และด้วยคุณธรรม “วินัย ใส่ใจส่วนรวม” จะทำให้เราทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ การขับเคลื่อนในมิติคุณธรรมของทุกหน่วยงาน ถือเป็นการทำงานที่สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี (ปี 2561-2565) ในกรอบทิศทาง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์เป็น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” โดยเฉพาะเป้าหมาย “เมืองน่าอยู่” หากชาวอุดรธานีมีความเข้มแข็งในการสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวอุดรธานี  ผู้คนมีจิตสำนึกที่ดี  มีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม พฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ความไว้วางใจในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในลุ่มน้ำโขงจากนานาประเทศ

       รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวถึง “คุณธรรมแบบวิธีใหม่ สู่ความยั่งยืน” สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ดังนั้น “คุณธรรม คุณทำได้” คือสิ่งที่สำคัญ และการที่ทุกท่านมารวมตัวกันเป็นสมัชชาคุณธรรม โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี หรือแม้กระทั่ง ในจังหวัดอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้า ทั้งที่ พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใด แม้ในระดับชุมชน ครอบครัว ตำบล อำเภอ องค์กร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ต่าง ๆ ก็สามารถที่จะมารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้ทั้งนั้น เราจึงใช้คำว่า “คนดีต้องมีพื้นที่ยืน และความดี ต้องมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมทั้ง 4 ภาคนี้ จะสะท้อนการรวมพลังซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  และเกิดภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีอย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี สามารถติดตามรับชมกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)