18 มิถุนายน 2564 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามมติ ครม. เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มอบหมายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบนโยบายการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย โดยการดำเนินการตามเป้าหมายคือ 1) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญูรู้คุณ 2) เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมพร้อมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 200 แห่ง 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม (โครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563) และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคลนั้น

 

       รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 1) ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมคุณธรรม 5 ด้าน และสำรวจสถานการณ์ด้วยตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานและเกณฑ์ปกติสำหรับประเมินคุณธรรมของกลุ่มคนไทย ช่วงอายุ 25-40 ปี 2) ศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักปลัดกระทรวง และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมโดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดชุมชนและองค์กรคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินงาน 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรมผ่านโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ตามเกณฑ์มาตรฐานสื่อคุณธรรมจำนวน 9 ประเภท ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ Moral Club แอพลิเคชั่น Clubhouse Moral Podcast และ Facebook ของศูนย์คุณธรรม

 

       ทั้งนี้ การดำเนินงานในระยะต่อไป ศูนย์คุณธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ผ่านระบบ e-MENSCR เพื่อเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทร.02-644-9900