1605 1142 1017 1743 1527 1521 1243 1319 1353 1617 1810 1245 1294 1874 1049 1798 1377 1608 1359 1907 1689 1695 1265 1205 1036 1153 1604 1804 1103 1332 1422 1710 1088 1700 1173 1128 1540 1096 1115 1763 1700 1236 1959 1299 1068 1923 1805 1917 1681 1499 1459 1099 1880 1890 1801 1781 1260 1287 1771 1026 1874 1516 1763 1895 1791 1783 1918 1022 1111 1308 1379 1165 1389 1801 1686 1607 1688 1103 1026 1050 1113 1661 1758 1264 1582 1893 1216 1970 1020 1660 2000 1251 1930 1528 1065 1011 1225 1505 1779 อนุฯวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เร่งปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่ในครรภ์สู่ปฐมวัย พร้อมชง Social Credit System บรรจุในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ 2 - moralcenter

       วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา

 

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม ZOOM ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้มุ่งเน้นคุณธรรมนำการพัฒนา คำนึงถึงคุณธรรมในระดับมหภาคควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการรับฟังข้อเสนอ ต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก Sustainability with Moral : New Moral New Normal คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยจะนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดีมาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน พร้อมกับเร่งผลักดันโครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่ปฐมวัย และการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ให้บรรจุอยู่ในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นเรื่องเร่งด่วน


       ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน กล่าวย้ำว่า Social Credit คือการบันทึกการทำความดีของบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำความดี โดยมีรางวัลเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain เป็นการบันทึกด้วยระบบ digital ที่ไม่สามารถมีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้ โดยก่อนการบันทึกจะต้องมีฉันทานุมัติในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการรวบรวมข้อมูลและบันทึก แต่เมื่อถูกบันทึกไว้ใน Block Chain แล้วก็จะคงอยู่ตลอดไป โดยไม่มีผู้ใดแก้ไขได้ วิธีการเช่นนี้เป็นการส่งเสริมให้มีการทำความดีตั้งแต่เป็นเด็ก เยาวชน จนถึงผู้ใหญ่ เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม


       รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทุกวันนี้เราใช้การเรียนรู้แบบท่องจำมากเกินไป สังคมไทยต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำและการสะท้อนความรู้สึก การส่งเสริมคุณธรรมในเด็กวัยเรียน ต้องเน้นการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอดแทรกความรู้ ฝึกให้เด็กผ่านความยากลำบากในการอยู่ร่วมกับเพื่อน พร้อมยกระดับความรู้ของครู ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูง (Executive Functions) รวมถึงฝึกให้พ่อแม่มีทักษะ รู้ข้อกฎหมาย และมีกระบวนการพี่เลี้ยงชุมชนที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างคน จึงได้เสนอที่ประชุมให้เร่งดำเนินการตามแผนปลูกฝังคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน พร้อมกับดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคมของเมืองไทย (Social Credit System) ไปพร้อมกันเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)