24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์คุณธรรมโดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมติดตามการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ร่วมกับบริษัทพีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด โดยเป็นการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ทางพีทีจีได้ร่วมกันออกแบบไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการ และทีมถอดบทเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

พีทีจีได้ชูประเด็น “คุณธรรมในภาวะวิกฤต” โดยได้มีการปรับแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรมในองค์กรให้เน้นไปที่การช่วยเหลือพนักงาน ลูกค้า และชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เช่น การให้ความรู้และแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิดกับพนักงานและลูกค้า การสนับสนุนน้ำดื่มและกาแฟกับโรงพยาบาลสนามและบุคคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มหลักขององค์กรช่วงวิกฤตโควิด เช่น คนขับรถแท็กซี่ เครือข่ายผู้ประกอบการรถเร่ (รถพุ่มพวง) หลังจากนี้ ศูนย์คุณธรรมจะจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรนำร่องที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาองค์กรอีก 3 องค์กร และนำแผนการดำเนินงาน เรื่องเล่า ข้อค้นพบ และประสบการณ์ขององค์กรต่างๆ มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้การนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้ในองค์กรต่อไป
 

 
เขียนข่าว : นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย